Znalecké a odborné posudky

 Pracuji na objednávku ze strany fyzických osob a celé řady různých institucí - realitních kanceláří, peněžních ústavů,
  dražebních společností, exekutorských kanceláří, bytového družstva, soudů, orgánů státní správy a místní 
  samosprávy, firemních společností a dalších právnických osob.
 
  Zpracovávám znalecké a odborné posudky:
  - standardní zjištění administrativní (úřední) ceny nemovitostí
  - podrobné nebo zjednodušené odhady obvyklé (tržní) ceny nemovitostí
  - ocenění věcných břemen
  pro účely:
  - daňové související s převodem vlastnických práv
  - souvísející s výkupy a vyvlastňováním pozemků
  - stanovení vyvolávací ceny při veřejných dražbách či výkonu exekučního řízení 
  - jako podklad pro výběrové řízení při prodeji nemovitostí z konkursní podstaty 
  - jako podklad pro insolvenční řízení
  - jako podklad pro uzavření pojistných smluv
  - jako příloha k žádostem o evropské dotace
  - rozvahy prodávajícího nebo kupujícího před realizací kupní smlouvy
  - sepsání zástavní smlouvy při úvěrovém řízení v peněžním ústavu
  - řízení o soudním či mimosoudním majetkovém vyrovnání
  - majetkového vypořádání dědictví
  - ..... a další

  Dosud jsem již oceňoval snad všechny možné druhy nemovitostí (rodinné domy včetně venkovních úprav
  a trvalých porostů, byty, garáže, vedlejší stavby, budovy a haly různého druhu užití, pozemky stavební, zemědělské, 
  lesní, vodní, ostatní plochy, silniční komunikace i jiné) včetně celých průmyslových či zemědělských areálů, 
  v součtu asi 4 400 znaleckých a odborných posudků.

  Při zjišťování úřední ceny vycházím z platných cenových předpisů (nyní platný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
  majetku, ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., 237/2004 Sb., 257/2004 Sb, 296/2007 Sb., 188/2011 Sb., 350/2012 Sb.,
  303/2013 Sb. a zákonných opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb. a prováděcí vyhláška MF ČR
  č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění vyhlášky 199/2014 Sb. (platnost od 1.10.2014).

  Při zjišťování tržní ceny plním zadání použít kombinaci známých metod: zjištění věcné hodnoty, zjištění výnosové
  hodnoty, porovnávací metody, metod střední hodnoty a váženého průměru. Jako nejprůkaznější metodu však 
  preferuji a používám metodu porovnávací, a to při splnění nezbytné podmínky - vycházím z kvalitních databází
  uskutečněných prodejů nemovitostí.

  Najít naprosto shodný nabízený nebo dokonce již prodaný objekt je vyloučeno. Každý případný porovnávací
  objekt se od oceňovaného liší, přičemž každá odlišnost má vliv na cenu. Proto je třeba zohlednit celý soubor
  podobných objektů a použít vhodnou metodiku, která by tyto odlišnosti co nejvíce eliminovala. K tomu používám
  dostupné údaje:
  - z privátní databáze uskutečněných prodejů nemovitostí DOMING (nyní je v evidenci celkem 1 680 záznamů),
  - z centrální databáze Informačního systému pro expertní analýzu trhu s nemovitostmi MOISES 3.30-2014/4
    (v evidenci je celkem 22 358 záznamů), jehož autorem a správcem je REAiA consulting s.r.o. Kroměříž.
    Uplatněním porovnávací metody s využitím záznamů uvedených databází lze dosáhnout reálných výsledků 
    při odhadu tržní hodnoty nemovitostí.