Znalecké a odborné posudky

 Pracuji na objednávku ze strany fyzických osob a celé řady různých institucí - realitních kanceláří, peněžních ústavů,
  dražebních společností, exekutorských kanceláří, bytového družstva, soudů, orgánů státní správy a místní 
  samosprávy, firemních společností a dalších právnických osob.
 
  Zpracovávám znalecké a odborné posudky:
  - standardní určení administrativní (úřední) ceny nemovitostí - tzv. zjištěné ceny
  - podrobné nebo zjednodušené odhady tržní hodnoty nemovitostí - tzv. obvyklé ceny
  - ocenění věcných břemen
 mj. pro účely:
  - daňové související s převodem vlastnických práv
  - souvísející s výkupy a vyvlastňováním pozemků
  - stanovení vyvolávací ceny při veřejných dražbách či výkonu exekučního řízení 
  - jako podklad pro výběrové řízení při prodeji nemovitostí z konkursní podstaty 
  - jako podklad pro insolvenční řízení
  - jako podklad pro uzavření pojistných smluv
  - jako příloha k žádostem o evropské dotace
  - rozvahy prodávajícího nebo kupujícího před realizací kupní smlouvy
  - sepsání zástavní smlouvy při úvěrovém řízení v peněžním ústavu
  - soudního či mimosoudního řízení o majetkovém vypořádání manželů po rozvodu
  - soudního či mimosoudního řízení o majetkovém vypořádání spoluvlastníků
  - dědického řízení o majetkovém vypořádání pozůstalých osob
  - ..... a další

  Dosud jsem již oceňoval snad všechny možné druhy nemovitostí (rodinné domy včetně venkovních úprav
  a trvalých porostů, byty, garáže, vedlejší stavby, budovy a haly různého druhu užití, pozemky stavební, zemědělské, 
  lesní, vodní, ostatní plochy, silniční komunikace i jiné) včetně celých průmyslových či zemědělských areálů, 
  v součtu asi 5.000 znaleckých a odborných posudků.

  Při určování zjištěné ceny vycházím z platných cenových předpisů, tj. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
  v aktuálním znění, a na něj navazující prováděcí vyhlášky MF ČR.

  Při odhadech obvyklé ceny lze použít kombinaci známých metod: určení věcné hodnoty, určení výnosové
  hodnoty, porovnávací metody, metod střední hodnoty a váženého průměru. Jako nejprůkaznější metodu 
  však preferuji a používám metodu porovnávací.