CA nebo CO?

 Jaký je rozdíl mezi
 administrativní cenou (cenou zjištěnou podle cenového předpisu) 
 a obvyklou cenou (tržní hodnotou)?

 

  CA = Cena zjištěná (administrativní) se určuje podle zákona o oceňování majetku

  a podle prováděcích vyhlášek průběžně aktualizovaných Ministerstvem financí ČR.

  Nejčastěji se tato cena určuje pro účel vyměření daňové povinnosti při převodu vlastnického práva k nemovitostem. 

  Tato zjištěná cena (lidově řečeno vyhlášková nebo tabulková cena) se vypočte podle předem dané metodiky, 

  je to uměle vypočtená cena, která má odlišný výpočet a výsledky oproti obvyklé (tržní) ceně nemovitostí.

  Tato cena není závazná ani směrodatná pro sjednání kupní ceny, 

  která se stanovuje dohodou smluvních stran.

  K tomu účelu jako vodítko slouží odhad obvyklé ceny (tržní).

 

  CO = Cena obvyklá (tržní) vypovídá o tom, jak velký je zájem o tuto nemovitost na trhu nemovitostí, 

  čili za jakou částku by bylo možné předmětnou nemovitost prodat za obvyklých obchodních podmínek. 

  Definice obvyklé ceny majetku nebo služby vychází z § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. 

  ve znění pozdějších předpisů o oceňování majetku: 

  "Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

  popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

  v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše 

  se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

  zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 

  důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné 

  nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 

  přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 

  Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním."

  Tuto cenu nelze použít např. pro vyměření daně z nabytí nemovitých věcí.

  K tomu účelu slouží zjištění administrativní ceny.