Podklady posudků

Pro urychlení přípravy posudku je potřeba předložit písemné podklady, pokud jsou platné a již existují, jako: 
    – aktuální výpisy z katastru nemovitostí 
    – kopie katastrální mapy 
    – územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí 
    – projektovou dokumentaci skutečného provedení staveb 
    – nabývací tituly (kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví a podobné listiny, podle nichž došlo
       k nabytí vlastnictví nemovitostí)
    – smlouvy o převodu vlastnictví, dělení majetku apod., k nimž se má nyní doplnit požadované ocenění nemovitosti

  a případně také: 
    – dřívější znalecké posudky a odhady
    – prohlášení vlastníka k bytovým jednotkám
    – geometrické plány
    – mapové zákresy vedení inženýrských sítí
    – nájemní smlouvy
    – smlouvy o zřízení věcného břemene
    – výpis z lesní hospodářské knihy apod.

Očekává se, že další informace (zejména o historii staveb) budou doplněny ústně při prohlídce nemovitostí.